ఇద్దరు మిత్రులు iddaru mithrulu

41 42 43 44 45
కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా నింగిదాటి ఆనంద సాగరం పొంగిపొరలె నాలోన కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు హుషారుగొలిపేదిందుకే నిషా కనుల వాడ ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో హాయికొలుపు సన్నాయి పాటలో వలపుబాటలే వేసుకో నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు హుషారుగా వుందాములే నిషా కనుల వాడ ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సుపై ఆడుకుందమా నేడే నీలి నీలి మేఘాల రధముపై తేలిపోదామీనాడే చంద్రుడు నేనై నీవు వెన్నెలై కలసిపోదమా హాయిగా నేను వీణనై నీవు నాదమై ఏకమౌదమా తీయగా కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు హుషారుగా వుందాములే హమేషా మజాగా