శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము

50 51 52 53 54
సంతోషించితిఁ జాలుఁ జాలు రతిరాజద్వార సౌఖ్యంబులన్ శాంతింబొందితిఁ జాలుఁ జాలు బహురాజద్వార సౌఖ్యంబులన్ శాంతింబొందెదఁ జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వార సౌఖ్యంబు ని శ్చింతన్ శాంతుఁడ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! శ్రీ విద్యుత్కవితాజవంజన మహా జీమూత పాపాంబుధా రా వేగంబున మన్మనోబ్జ సముదీర్ణత్వంబు గోల్పోయితిన్ దేవా ! మీ కరుణా శరత్సమయమింతే చాలు, చిద్భావనా సేవం దామరతంపరై మనియెదన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా ! వాణీవల్లభ దుర్లభంబగు భవద్వారంబు నన్నల్చి, ని ర్వాణశ్రీ చెఱపట్ట చూచిన విచారద్రోహమో, నిత్య క ళ్యాణ క్రీడలబాసి, దుర్దశలపాలై, రాజలోకాధమ శ్రేణీ ద్వారము దూరజేసి దిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా ! అంతా మిథ్య తలంచి చూచిన, నరుడట్లౌ టెరింగిన్, సదా కాంత, ల్పుత్రులు, నర్థమున్, తనువు నిక్కంబంచు మోహార్ణవ భ్రాంతిఁ జెంది చరించుఁ గాని; పరమార్థంబైన నీ యందుఁ దా జింతాకంతయుఁ జింత నిల్పడుఁ గదా శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! నీ నాసం దొడబాటుమాట వినుమా నీచేత జీతంబు నే గానింబట్టక, సంతతంబు మరివేడ్కన్గొల్తు, సంతస్సప త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము న న్నాపాటియే చాలు, తే జీ నొల్లం గరినొల్ల నొల్ల సిరులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా ! భవకేళీ మదిరామదంబున మహా పాపాత్ముడై వీడు న న్ను వివేకింపడటంచు, నేను నరకార్ణోరాశి పాలైన బ ట్టవు, బాలుం డొకచోట నాటతమి తోడ న్నూతగూలంగ దం డ్రి విచారింపక యుండునా ? కటకటా ! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా ! ఏ వేదంబుఁ బఠించె లూత, భుజంగమే శాస్త్రముల్చూచెఁ, దా నే విద్యాభ్యసనం బొనర్చెఁ గరి, చెంచే మంత్ర మూహించె, బో ధా విర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా? కావు ! మీ పాద సం సేవాసక్తియె కాక జంతు తతికిన్ శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! ఒక పూఁటించుక కూడు తక్కువగునే నోర్వంగఁలేఁ, డెండ కో పక నీడ న్వెదకున్, చలిం జడిసి కుంపట్లెత్తికోఁజూచు, వా నకు నిండ్లిండ్లును దూఱు నీ తనువు, దీనన్వచ్చు సౌఖ్యంబు రో సి కడాసింపరుగాక మర్త్యులకటా ! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! కాయల్గాచె వధూనఖాగ్రములచేఁ గాయంబు, వక్షోజముల్ రాయన్ రాపడె రొమ్ము, మన్మథ విహార క్లేశ విభ్రాంతిచేఁ బ్రాయంబాయెను, బట్ట కట్టెఁ దల, చెప్పన్ రోఁత సంసార మేఁ జేయంజాల విరక్తుఁ జేయఁగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! కాలద్వార కవాట బంధనము, దుష్కాల ప్రయాణ క్రియా లీలా జాలక చిత్రగుప్త ముఖ వల్మీకోగ్ర జిహ్వాద్భుత వ్యాళ వ్యాళ విరోధి, మృత్యు ముఖ దంష్ట్రాహార్య వజ్రంబు, ది క్చేలాలంకృత నీదు నామ మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! నిన్నున్ నమ్మిన రీతి నమ్మనొరులన్, నీకన్న నాకెన్న లే రన్నల్దమ్ములు, తల్లిదండ్రులు, గురుం, డాపత్సహాయుండు నా యన్నా ! యెన్నడు నన్ను సంస్మృతి విషాదాంబోధి దాటించి య చ్ఛిన్నానంద సుఖాబ్ధిఁ దేల్చెదొ కదే శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! జలకంబుల్ రసము, లప్రసూనములు వాచాబంధము, ల్వాద్యము లల శబ్దధ్వను, లంచితాంబర మలంకారంబు, దీప్తల్ మెఱుం గులు, నైవేద్యము మాధురీమహిమగాఁ గొల్తున్నినుం భక్తిరం జిల దివ్యార్చన గూర్చి నేర్చిన క్రియన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! తనువెందాక ధరిత్రి నుండు నను నందాక న్మహారోగ దీ పన దుఃఖాదులఁ బొందకుండ ననుకంపాదృష్టి వీక్షించి, యా వెనుక న్నీ పద పద్మముల్గొలుచుచు న్విశ్వ ప్రపంచంబుఁ బా సిన చిత్తంబున నుండఁజేయగదవే శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా ! తరగల్, పిప్పల పత్రముల్, మెరుగుటద్దంబుల్, మరుద్దీపముల్, కరికర్ణాంతము, లెండమావుల తతుల్, ఖద్యోత కీట ప్రభల్, సురవీథీ లిఖితాక్షరంబు, లసువుల్, జ్యోత్స్నా పయఃపిండముల్ సిరు, లందేల మదాంధులౌదురు జనుల్, శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! పదునాల్గేలె మహాయుగంబులొక భూపాలుండు, చెల్లించె న య్యుదయాస్తాచల సంధి నాజ్ఞ నొకఁడాయుష్మంతుఁడై, వీరియ భ్యుదయం బెవ్వరు చెప్పఁగా వినరొ, యల్పుల్మత్తులై యేల చ చ్చెదరో రాజులమంచు నక్కటకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! నీకున్ మాంసము వాంఛయేని కఱవా నీ చేత లేడుండఁగా, జోకైనట్టి కుఠారముండ, ననలజ్యోతుండ, నీరుండఁగా, బాకంబొప్ప ఘటించి, చేతి పునుకన్ భక్షింప కా బోయచేఁ జేకొం టెంగిలి మాంస మిట్లు దగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! పుడమి న్నిన్నొక బిల్వ పత్త్రమున నేఁ బూజించి పుణ్యంబునుం బడయన్; నేరక పెక్కు దైవంబులకుం బప్పుల్, ప్రసాదంబులుం, గుడుముల్, దోసెలు, సారె సత్తు, లటుకుల్, గుగ్గిళ్ళునుం బెట్టుచుం జెడి యెందుం గొఱగాక పోదు రకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! మును నేఁ బుట్టిన పుట్టులెన్ని గలవో ? మోహంబుచే నందుఁ జే సిన కర్మంబుల ప్రోవులెన్ని గలవో ? చింతించినంగాన నీ జననంబేయని యున్న వాడ, నిదియే చాలింపవే నిన్నుఁ గొ ల్చిన పుణ్యంబునకుం గృపారతుడవై శ్రీ కాళ హస్తీశ్వరా !