ప్రేమనగర్

38 39 40 41 42
పల్లవి :తేట తేట తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా ఏరులా సేలయేరులా కలకల గలగల కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా వచ్చి నిలిచింది కన్నులముందరా తేట తేట|| చరణం: తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా ఎంకి కొప్పులోని ముద్దబంతి పువ్వులా తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా ఎంకి కొప్పులోని ముద్దబంతి పువ్వులా గోదారి కెరటాల గీతాలవలె నాలో పలికినది..పలికినది..పలికినది చల్లగా చిరుజల్లుగా జలజల గలగల కదలి|| చరణం: రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి ప్రేమ మందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి ప్రేమ మందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి లోలోన నాలోన యెన్నెన్నో రూపాలు వెలసినవి..వెలసినవి..వెలసినవి వీణలా నెరజాణలా కలకల గలగల
చాలా బాగుంది