ప్రేమనగర్


పల్లవి :తేట తేట తెలుగులా
తెల్లవారి వెలుగులా
ఏరులా సేలయేరులా కలకల గలగల
కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచింది కన్నులముందరా

తేట తేట||

చరణం: తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా
ఎంకి కొప్పులోని ముద్దబంతి పువ్వులా
తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా
ఎంకి కొప్పులోని ముద్దబంతి పువ్వులా
గోదారి కెరటాల గీతాలవలె నాలో పలికినది..పలికినది..పలికినది
చల్లగా చిరుజల్లుగా జలజల గలగల

కదలి||

చరణం: రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి
ప్రేమ మందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి
రెక్కలొచ్చి ఊహలన్ని ఎగురుతున్నవి
ప్రేమ మందిరాన్ని చుక్కలతో చెక్కుతున్నవి
లోలోన నాలోన యెన్నెన్నో రూపాలు వెలసినవి..వెలసినవి..వెలసినవి
వీణలా నెరజాణలా కలకల గలగల
చాలా బాగుంది