మిస్సమ్మ missamma

రావోయి చందమామ మా వింత గాధ వినుమా
రావోయి చందమామ మా వింత గాధ వినుమా
సామంతము గలసతికీ ధీమంతుడనగు పతినోయ్‌
సామంతము గలసతికీ ధీమంతుడనగు పతినోయ్‌
సతి పతి పోరే బలమై సత మతమాయెను బ్రతుకే
రావోయి
ప్రతినలు పలికిన పతితో బ్రతుకగ వచ్చిన సతినోయ్‌
ప్రతినలు పలికిన పతితో బ్రతుకగ వచ్చిన సతినోయ్‌
మాటలు బూటకమాయే నటనలు నేర్చెను చాలా
రావోయి
తన మతమేమో తనదీ మన మతమసలే పడదోయ్‌
తన మతమేమో తనదీ మన మతమసలే పడదోయ్‌
మనమూ మనదను మాటే అననీ ఎదుటా అనదోయ్‌
రావోయి
నాతో తగవులు పడుటే అతనికి ముచ్చ్హటలేమో
నాతో తగవులు పడుటే అతనికి ముచ్చ్హటలేమో
ఈ విధి కాపురమెటులో నీవొక కంటను గనుమా
రావోయి

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే ...

రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందిరివాడేలే .. గోవిందుడి అందిరివాడేలే