చక్రం chakram

34 35 36 37 38

జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది

సంసార సాగరం నాది సన్యాసం శూన్యం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది

కదిలే కవితనై భార్యనై భర్తనై

మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో

మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో

పన్నీటి జయగీతాలే కన్నీటి జలపాతాలై

నాతో నేనే అనుగమిస్తు నాతో నేనె రమిస్తూ

ఒంరినై అనవరతం కంటున్నాను నిరంతరం

కలల్ని కధల్ని మాటల్ని పాటల్ని రంగుల్నీ రంగవల్లుల్ని కావ్య కన్యల్ని ఆడ పిల్లలని

జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది

ఇంటికి కంటిని నేనై కంటను మంటను నేనేఅయ

మింటికి కంటిని నేనై కంటను మంటను నేనై

మంటల మాటున వెన్నెల నేనై వెన్నెల కూతల మంటను నేనై

రవినై శశినై దివమై నిశినై నాతో నేను సహగమిస్తూ నాతో నేనే రమిస్తూ

వంటరినై ప్రతినిమిషం కంటున్నాను నిరంతరం

కిరణాల్ని కిరణాల హరిణాల్ని హరిణాల చరణాల్ని చరణాల చలనాన కనరాని గమ్యాల కాలాన్ని ఇంద్ర జాలాన్ని

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

గాలి పల్లకీలో న తరలి నా పాట పాప ఊరేగి వెడలె గొంతు వాకిలిని మూసి మరలి తను మూగబోయి నా గుండె మిగిలె

నా హ్రుదయమే నా లోగిలి

నా హ్రుదయమే నా పాటకి తల్లి

నా హ్రుదయమే నాకు ఆలి నా హ్రుదయములో ఇది సినీవాలి

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది