జీన్స్ jeens

కన్నులతో


పా పని పనిపమ పనిపమ గమప సగసని పనిపమ గమగస గమప పా పని పనిపమ పనిపమ గమప సగసని పనిపమ గమగస గమప


తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం


తకఝం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకఝం


కన్నులతో చూసేవీ గురువా కనులకు సోంతమవునా కనులకు సోంతమవునా


కన్నుల్లో కనుపాపై నీవు కన్ను విడిపోలేవూ ఇక నన్ను విడిపోలేవు


తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకఝం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకటతకటతకటధిం తకఝం


జలజల జల జల జంటపదాలు గలగల గలగల జంటపదాలు ఉన్నవిలే తెలుగులో వున్నవిలే


విడదియుటయే న్యాయంకాదు విడదిసేస్తే వివరంలేదు రెండెలే రెండు ఒకటేలే


దినక్కు దినక్కు దిన దిన్నానా నాగిరుదాన్ని దోంగిరుదాన్ని దినదోం రేయి పగలు రెండైనా రోజుమాత్రం ఒకతేలే


కాల్లు వున్నవి రెండైనా పయనం మాత్రం ఒకటేలే


హ్రుదయాలున్నవి రెండైనా ప్రేమమాత్రం ఒకటేలే


కన్నులతొ తకటతకటకధిం తకటతకటకధిం తకటతకటకధిం తకఝం తకటతకటకధిం తకటతకటకధిం తకటతకటకధిం తకఝం క్రౌంచ పక్షులు జంటగ పుట్టును జీవితమంతా జతగా బ్రతుకును విడలేవూ విడి మనలేవు కన్ను కన్ను జంటగ పుట్టును ఒకటేడిస్తే రెండోదేడ్చును పోంగేనా ప్రేమే చిందేనా దినక్కు దినక్కు దిన దిన్నానా నాగిరుదాన్ని దోంగిరుదాన్ని దినదోం ఒక్కరు పోయే నిద్దురలో ఇద్దరు కనులను కంటున్న ఒక్కరు పీల్చే శ్వాసనలో ఇద్దరి జీవనమంటున్నా తాళి కోరకు మాత్రమే విడివిడిగా వెతుకుతున్నం కన్నులతొ మమగగ మమసస గగసస ససగగనిని సగగస మ సగగస ప సగగస ని సగగస సా నిపమదా గమదనిసదనిప సానిదపా మగారిసగమ కన్నులతో చూసేవీ గురువా పపనినిసాగ గగమమనినిసాగ నిసగమపనిదపమ మపానిదగరెగె నిదమగరెగరిగ కన్నులతో చూసేవీ గురువా నీసనిసనిని ససనినిసససాగ నిసనిసరిదని సనిదపమపనిదప మగరిసగ సగమ గమప నిదపమపని మపనిసగరెగ రిరిససా నిదపామపగమప కన్నులతొ

ఫూవుల్లొ దాగున్న

పూవుల్లో దాగున్న కళ్ళెంతో అతిశయం
ఆ సీతకోకచిలక ఒళ్ళెంతో అతిశయం
వేణువులో గాలి సంగీతాలే అతిశయం
గురువెవ్వరు లేని కోయిలపాటే అతిశయం
అతిశయమే అచ్చెరువొందే నీవేనా అతిశయం
ఆ గిరులు ఈ తరులు ఏఝనులు లేనపుడు
ముందున్న ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పదహారు ప్రాయాన పరువంలో అందరికి
పుట్టేటి ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పూవుల్లొ
ఏ వాసనలేని కొమ్మలపై సువాసన కలిగిన పూలున్నాయి
పూలవాసన అతిశయమే
ఆ సంద్రం ఇచ్చిన మేఘంలో ఒక చిటికెడైనా ఉప్పందా
వాననీరు అతిశయమే
విద్యుత్తే లేకుండా వేలాడే దీపాల
వెలిగేటి మిణుగురు లతిశయమే
తనువులో ప్రాణం ఏ చోటనున్నదో
ప్రాణంలోనా ప్రేమ ఏ చోటనున్నదో
ఆలోచిస్తే అతిశయమే
ఆ గిరులు ఈ తరులు ఏఝనులు లేనపుడు
ముందున్న ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పదహారు ప్రాయాన పరువంలో అందరికి
పుట్టేటి ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పూవుల్లొ
అల వెన్నెలంటి ఒకతీని ఇరుకాళ్ళంటా నడిచొస్తే
నీవేనా అతిశయము
జగమున అతిశయాలు ఏడేనా ఓ మాట్లాడే పువ్వా నువు
ఎనిమిదొవ అతిశయము
నింగిలాటి నీ కళ్ళు పాలుగారే చెక్కిళ్ళు
తేనెలూరే అధరాలు అతిశయమే
మగువ చేతివేళ్ళు అతిశయమే
మకుటాలంటి గోళ్ళు అతిశయమే
కదిలే వంపులు అతిశయమే
ఆ గిరులు ఈ తరులు ఏఝనులు లేనపుడు
ముందున్న ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పదహారు ప్రాయాన పరువంలో అందరికి
పుట్టేటి ప్రేమేగా అతిశయం ఓ..
పూవుల్లొ